om FOLKETS HUS OCH PARKER

Människor vill träffas och uppleva saker tillsammans. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.

Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs – både ideellt engagerade och anställda. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932). Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vårt kansli ligger i Stockholm och där arbetar vi bland annat med medlemsservice, opinionsbildning och folkrörelseutveckling. Riksorganisationen är indelad i sju regionala distrikt och äger genom sina medlemsorganisationer 140 biografer över hela landet.

Första april 1893 invigdes i Malmö landets första egenbyggda arbetarrörelselokal med namnet Folkets Hus. Ett par veckor senare, 30 april, invigdes landets första Folkets Park, också i Malmö.

I RIKSORGANISATIONEN SAMLAS Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer som tillsammans lockar miljontals besökare varje år. Riksorganisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har en värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Föreningsstämman som hålls vart tredje år är riksorganisationens högsta beslutande organ, där medlemsföreningarna samlas och via sina utsedda ombud fattar strategiska beslut för den kommande stämmoperioden, samt väljer riksorganisationens styrelse. Även styrelsens ordförande utses av föreningsstämman, medan förste och andre vice ordförande utses av styrelsen. På stämman väljs också en valberedning som har i uppdrag att föreslå ledamöter till nästkommande styrelse. Läs mer: Valberedning

Styrelsen är riksorganisationens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsens uppgift är att förvalta och utveckla riksorganisationen enligt stämmans planer och intentioner. Inom styrelsen utses ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden för beslut inför styrelsemötena. Styrelsen tillsätter vd, som ansvarar för det operativa arbetet genom riksorganisationens kansli och dess personal. Folkets Hus och Parkers styrelseordförande är Gunilla Carlsson och vd är Calle Nathanson. Styrelsens säte och riksorganisationens kansli finns i Stockholm. Läs mer: vår styrelse

Genom riksorganisationen äger medlemsorganisationerna även bolagen Folkparkernas Programbolag (digitala möten, event och artistförmedling), samt Framtidens mötesplats  (biografutveckling). Läs mer: våra dotterbolag

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

Alla har rätt till sina drömmar. Familjen som kommer till ett nytt land, sångerskan på operascenen, barnet som upptäcker böcker, paret som svävar ut i en dans, filmaren som lär sig redigera, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin första spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa villkor. Vi kämpar tillsammans för rätten till glädje, liv och drömmar. För rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.

Folkets Hus och Parkers visionsprogram sträcker sig under perioden 2018-2022. Det nya visionsprogrammet är indelat i fyra områden: Idén, Verksamheten, Organisationen och Resurser. Visionsprogrammet innehåller strategiska mål under respektive område som ska ligga till grund för Folkets Hus och Parkers verksamhet fram till 2022.

Läs mer och ladda ned visionsprogrammet.