FolketsHusOchParker_3hero

Organisation

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

Föreningsstämma

Vart tredje år hålls föreningsstämma, riksorganisationens högsta beslutande organ, där medlemsföreningarna samlas och via sina utsedda ombud fattar strategiska beslut för den kommande stämmoperioden, samt väljer riksorganisationens styrelse. Även styrelsens ordförande utses av föreningsstämman, medan förste och andre vice ordförande utses av styrelsen. På stämman väljs också en valberedning som har i uppdrag att föreslå ledamöter till nästkommande styrelse.
LÄS MER: VALBEREDNING

Styrelsen

Styrelsen är riksorganisationens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsens uppgift är att förvalta och utveckla riksorganisationen enligt stämmans planer och intentioner. Inom styrelsen utses ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden för beslut inför styrelsemötena. Styrelsen tillsätter vd, som ansvarar för det operativa arbetet genom riksorganisationens kansli och dess personal. Folkets Hus och Parkers styrelseordförande är Gunilla Carlsson och vd är Nina Andersson. Styrelsens säte och riksorganisationens kansli finns i Stockholm.
LÄS MER: VÅR STYRELSE

Regioner

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker är indelad i sju regioner som tillsammans täcker hela landet. Var och en av dem är en aktiv aktör gentemot regionen, föreningsliv, organisationer och andra regionala nätverk.
Läs mer: våra regioner

Centralt kansli

Riksorganisationens kansli ligger i Stockholm och där arbetar vi bland annat med medlemsservice, opinionsbildning och folkrörelseutveckling. Vi driver också en omfattande kulturverksamhet inom scenkonst, film, liveföreställningar på bio, konst och utställningar.
Kontakta oss

Dotterbolag

Genom riksorganisationen äger medlemsorganisationerna även bolagen Folkparkernas Programbolag (digitala möten, event och artistförmedling), samt Framtidens mötesplats (biografutveckling). LÄS MER: VÅRA DOTTERBOLAG