Organisation

Folkets Hus och Parker ägs av sina mer än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.

Föreningsstämma

Vart tredje år hålls föreningsstämma, riksorganisationens högsta beslutande organ, där medlemsföreningarna samlas och via sina utsedda ombud fattar strategiska beslut för den kommande stämmoperioden, samt väljer riksorganisationens styrelse. Även styrelsens ordförande utses av föreningsstämman, medan förste och andre vice ordförande utses av styrelsen. På stämman väljs också en valberedning som har i uppdrag att föreslå ledamöter till nästkommande styrelse.
LÄS MER: VALBEREDNING

Styrelsen

Styrelsen är riksorganisationens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsens uppgift är att förvalta och utveckla riksorganisationen enligt stämmans planer och intentioner. Inom styrelsen utses ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden för beslut inför styrelsemötena. Styrelsen tillsätter vd, som ansvarar för det operativa arbetet genom riksorganisationens kansli och dess personal. Folkets Hus och Parkers styrelseordförande är Gunilla Carlsson och vd är Calle Nathanson. Styrelsens säte och riksorganisationens kansli finns i Stockholm.
LÄS MER: VÅR STYRELSE

Dotterbolag

Genom riksorganisationen äger medlemsorganisationerna även bolagen Folkparkernas Programbolag (digitala möten, event och artistförmedling), samt Framtidens mötesplats (biografutveckling). LÄS MER: VÅRA DOTTERBOLAG