Uttalande från Folkets Hus och Parkers föreningsstämma 19 maj 2019

Tack vare Folkets Hus och Parkers mötesplatser säkras tillgången till ett rikt kulturliv och möjligheter i hela landet för engagemang, kultur och bildning året om. Mötesplatserär kulturens infrastruktur. Utan dessa platser kan det lokala förenings- och kulturlivet inte bedriva sina verksamheter.

Det är ingen nyhet att de offentligt finansierade kulturinstitutionerna misslyckas med att uppnå de nationella kulturpolitiska målsättningarna om delaktighet. Det tydliggörs återkommande, senast i rapporten ”Kulturanalys 2019”. Det är samma målgrupper som tar del av offentligt finansieradkultur,och det är fortfarande –45 år efter att den nationella kulturpolitiken antogs i riksdagen – höga trösklar för exempelvis dem med lägre utbildning. Att ta del av offentligt finansierad kultur är än idag en klassfråga.

Nu ökar också risken att landsting och kommuner kommer att skära ned ytterligare på kulturområdet i sina budgetar. Sveriges Kommuner och Landstings ”Ekonomirapporten, maj 2019” visar att kommuner och regioner står inför svåra ekonomiska tider; sysselsättningen minskar och kostnaderna ökar.

Utan samlingslokaler minskar Sveriges kulturliv drastiskt. Med det lilla offentliga stöd som kommunerna ger idag skapar Folkets Hus, folkparker och andra kulturföreningar fantastiska mötes- och kulturverksamheter. Med ytterligare medel kan vår folkrörelse ytterligare bidra till att de kulturpolitiska målen om delaktighet äntligen uppnås, men med neddragna stöd finns stora risker för att den ovärderliga kulturella infrastruktur som Folkets Hus och folkparkerna utgör förstörs. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för hela den ideella kultursektorn och göra Sverige till ett fattigare kulturland.

Värna samlingslokalerna, värna Folkets Hus och Folkets Park! Politikerna måste ta sitt ansvar och se till att det finns förutsättningar för kultur i hela landet året om!