Ny rapport: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden

Mångkulturellt Centrum har på uppdrag av Folkets Hus och Parker tagit fram rapporten: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden. Rapporten är en studie av arbetet att skapa nya mötesplatser som Folkets Hus och Parker har drivit sedan 2014; vilka lärdomar de processerna har gett inför fortsatt arbete samt en kartläggning av förutsättningar för att starta nya mötesplatser i tolv socioekonomiskt utsatta områden där de idag saknas.

– Rapporten visar att Folkets Hus och Parkers understödjande arbete spelar roll för nätverken på lokal nivå. Om nya mötesplatser ska bli permanenta är det avgörande att vi kan fortsätta stödja dem under flera år. För att det ska vara möjligt behövs statligt stöd till vårt arbete på nationell nivå och vår förhoppning är att regeringen ser till att myndigheten Delegation mot segregation blir kvar och inte läggs ner, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Ur rapporten:

”Tillgången till överkomliga möteslokaler i socioekonomiskt utsatta områden har sedan länge tagits upp som en viktig infrastruktur för en levande demokrati. År 2003 undersökte till exempel slutbetänkandet för utredningen om allmänna samlingslokaler den centrala betydelsen som tillgång till ändamålsenliga föreningslokaler har för att främja lokaldemokratiska processer. ( SOU 2003:118 )”

– Att skapa medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden är viktigt för att möjliggöra människors deltagande i samhället på likvärdiga villkor även bland dem som drabbats mest av de senaste årens samhällsutveckling, säger René León Rosales, forskningsledare Mångkulturellt Centrum.

Ett par slutsatser och rekommendationer från MKC

  • Folkets Hus och Parker har gett stöd till etablerandet av nya medborgardrivna mötesplatser i några Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. Mötesplatserna har på flera sätt stärkt lokaldemokratiska processer i dessa områden.
  • Mötesplatserna har fungerat som interkulturella rum som gjort det möjligt för boende och föreningar att samverka över ålders, religions-och etnicitetsgränser.
  • Flera av mötesplatserna befinner sig i tuffa ekonomiska situationer på grund av svårigheter att hitta långsiktig finansiering. Offentligt stöd måste stärkas och Folkets Hus och Parker behöver säkra kommunernas åtaganden när det gäller ekonomiskt stöd.
  • Mångkulturellt centrum rekommenderar Folkets Hus och Parker att prioritera områden där det redan finns en lokal mobilisering kring skapandet av en medborgardriven mötesplats, eller ett starkt föreningsliv som med lätthet skulle kunna mobilisera sig kring det. Detta är en faktor som är avgörande för att processerna ska bli framgångsrika.

– Medborgardrivna mötesplatser för kultur, bildning och organisering skapar sammanhållning, understödjer engagemang och delaktighet. I det sociala engagemanget växer individen och vanmakt omvandlas till egenmakt. Därför driver vi arbetet att skapa nya mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Kontakt: Eva Karlsson, 0720-77 77 69, [email protected]