Rättsutlåtande om Folket Hus och Parker har rätt att säga nej till rasistiska och icke-demokratiska organisationer

Samlingslokalsorganisationernas samarbetskommitté, SAMSAM, har tagit fram ett rättsutlåtande om föreningar- och det civila samhällets rätt att neka uthyrningar till rasistiska och antidemokratiska grupperingar. – I rättsutlåtandet slås det fast att föreningar har rätt att säga nej till att hyra ut till organisationer som inte står för en värdegrund som utgår från demokratiska principer som idén om alla människors lika värde. Rapporten visar att om det offentliga tvingar föreningar att hyra ut i strid med sin värdegrund kan det strida mot den grundläggande föreningsrätten, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Rättsutlåtandet är framtagen av Stellan Gärde, jurist specialiserad inom mänskliga rättigheter, på uppdrag av SAMSAM. Övergripande frågeställning är om det offentliga har rätt att styra ideell sektor genom att neka bidrag om föreningen agerar i enlighet med sin värdegrund och säger nej till att hyra till anti-demokratiska, rasistiska, främlingsfientliga eller exkluderande rörelser.

I rapporten tydliggörs att bidrag från stat eller kommun som ges till en samlingslokalsförening under förutsättning att föreningen respekterar demokratins idéer, lika rätt, jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering, innebär att föreningen också har rätt att ställa motsvarande krav på den som önskar hyra lokal.

Ur rättsutlåtandet:

”De bidrag stat och kommun ger till föreningslivet skall ses som en del av skyldigheten enligt internationella överenskommelser, Europakonventionen och grundlag att verka positivt för utveckling av föreningslivet och det civila samhället samtidigt som det föreligger en skyldighet att respektera föreningsrätten och därmed föreningarnas oberoende.”

– Min genomgång visar att den väg Sverige har valt att stödja föreningar på innefattar krav på föreningen att frångå sin värdegrund samtidigt som föreningen är beroende för sin existens av stödet, vilket sammantaget kan strida mot den grundläggande föreningsrätten. Jag rekommenderar SAMSAM om bidrag dras in i dessa fall att överpröva frågan rättsligt, säger Stellan Gärde.

Det finns ett undantag då rätten att säga nej kan ifrågasättas:

I det fall en samlingslokalsförening har avtalat om att för kommunens räkning utföra visst kommunalt förvaltningsuppdrag gäller enligt grundlag att det objektivitets- och normmässighetskrav som kommunen har att iaktta även gäller för samlingslokalsföreningen. Det innebära att kommunen och en eventuell hyresgäst kan kräva att en samlingslokalsförening hyr ut till föreningar eller politiska organisationer även om dessa har odemokratiska uppfattningar. I det fall samlingslokalsföreningen frivilligt ingår i avtal med stat och kommun kan detta inte anses innefatta ett intrång i och kränkning av föreningarnas föreningsrätt och oberoende om inte avtalet bygger på ett beroende från samlingslokalsföreningens sida. Då kan det eventuellt bedömas annorlunda.

Här kan du ladda ned rapporten.

För ytterligare information, kontakta Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, 08 452 25 13, calle.nathanso[email protected], eller Anna Engstrand, pressekreterare.