Ny förordning ger möjligheter att söka stöd till utomhusmiljöer

Folkets Hus och Parker har bedrivit ett intensivt lobbyarbete för att folkparker ska ges möjlighet att söka stöd från Boverket. Tidigare har så kallade utomhusmiljöer inte omfattats av stödet. I regeringens proposition ”2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö” som antogs av riksdagen i maj ändras skrivningen och ser ut så här: ”utomhusmiljöer, i anslutning till en lokal, får möjlighet att söka stöd.”

– Detta är en mycket viktig förändring som bör omfatta våra medlemsföreningar som driver folkparker. Självklart ska de också ha möjlighet att söka stöd från Boverket. Folkparkerna utgör viktiga mötesplatser för människor runt om i hela landet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Så här skriver regeringen i propositionen om utomhusmiljöer:

”Samlingslokaler med deras närmaste omgivning är viktiga som gestaltade offentliga rum och tillgängliga mötesplatser. Även kringmiljön utomhus har betydelse för lokalens och samhällets dynamik och hållbarhet. Utemiljön i anslutning till samlings- och kulturlokaler bidrar till att fånga upp engagemang och skapa delaktighet, som del av en publik mötesplats.

Utredningen anser mot den bakgrunden att bidrag bör kunna sökas även för utomhusmiljön i anslutning till en allmän samlingslokal. Regeringen delar bedömningen vad avser bidragsgivningen till allmänna samlingslokaler. Regeringen bedömer även att en motsvarande ordning bör gälla även vad avser bidragsgivningen till icke-statliga kulturlokaler och att den således utformas så att bidrag ska kunna fördelas även till anslutande utomhusmiljöer.”

Här finns hela propositionen.