Ledare Nyhetsbrev 4 – Stärk samverkan mellan det offentliga och ideella!

Samverkan mellan offentlig och ideell sektor är avgörande för att lokalsamhället ska leva. Det handlar inte om ett ensidigt beroende av offentligt stöd till föreningar som är tärande, utan om samverkan där bägge parter identifierar samhällsproblem som de kan lösa i ett jämlikt samarbete. Det offentliga och civilsamhället behöver varandra.

Nyligen träffade jag tillsammans med mina kollegor för Våra Gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund, Sverige Kommuner och Landstings kultur- och fritidsberedning för att diskutera hur kommunerna och samlingslokalerna kan stärka sin samverkan. Inom SAMSAM, Samlingslokalsorganisationernas Samarbetskommitté, finns fler än 2500 mötesplatser för föreningsliv, kultur, bildkonst, scenkonst, bio, samtal, engagemang och demokrati. Utan dessa vill jag lova att kultursverige skulle stanna. Det är genom dessa platser som lokalsamhället hålls ihop, de är kittet i demokratin helt enkelt.

Av alla dessa samlingslokaler är det endast ett fåtal som erhåller kommunalt stöd. Den främsta anledningen att dessa mötesplatser existerar är de omfattande ideella insatser som utförs. Vi har inte tagit fram beräkningar som Riksidrottsförbundet har gjort om hur många årsverken dessa insatser motsvarar, men vi kan konstatera att de är många och att de skulle vara omöjliga att ersätta med kommunalt anställda

Samverkan mellan det offentliga och det ideella kan se ut på flera sätt. Många kommuner har någon form av samlingslokalsstöd. Andra jobbar med uppdragsersättningar där samlingslokalerna i vissa fall förväntas utföra någon form av motprestation som är reglerat i avtal efter upphandling. Under senare år har intresset för Idéburet offentligt partnerskap, IOP, ökat. IOP är en samverkansmodell som handlar om att lösa gemensamma problem i syfte att nå ett hållbart samhälle. Denna samverkan är tillåten då det inte finns en marknad. IOP är inte tänkt att ersätta föreningsbidrag, utan ska ses som en möjlighet till samverkan där bägge parter är med och finansierar verksamheten, antingen via pengar eller andra insatser.

I en tid när den kommunala ekonomin är ansträngd och förväntas stå inför ytterligare ekonomiska nedskärningar är det lätt hänt att besparingar genomförs som är kortsiktiga. Den infrastruktur för kultur och demokrati som samlingslokalerna utgör är omistlig. Det offentliga och ideell sektor har möjlighet att ytterligare utveckla sin samverkan för att tillsammans klara de samhällsutmaningar som vi står inför. SKL är den självklara plattformen för att sprida kunskap och information om hur kommuner och regioner tillsammans med ideell sektor kan samverka på bästa sätt. Vi inom SAMSAM ser fram emot att stärka samarbetet med SKL framöver. Det kommer vi båda behöva.

Calle Nathanson,

vd Folkets Hus och Parker

Här finns Nyhetsbrev 4 att läsa.