Folkets Hus och Parker om återstartsutredningen: Kulturcheckarna missar målet

Det finns träffsäkrare sätt att underlätta kulturens återstart än genom ett krångligt system med kulturcheckar. Det menar Folkets Hus och Parker i sitt remissvar på Återstartsutredningens betänkande ”Från kris till kraft”.

– Vi ser en stor risk att kulturcheckarna aldrig når fram till de mindre och ideella arrangörerna, utan fastnar i sammanhang som marknaden själv är bättre lämpad att lösa, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Vad Folkets Hus och Parker pekar på, är ett scenario där det är rimligt att anta att en kulturcheck i större omfattning kommer att användas av den enskilde som grundplåt till dyrare eventkultur än för lokal kultur i mindre städer och orter. Om den överhuvudtaget används vill säga.

Direkt arrangörsstöd ger rätt signaler

– Våra medlemsföreningar och lokala arrangörer är livsviktiga i arbetet med att återupprätta tillgången till kultur i hela landet. Därför är det orimligt att den ideella kultursektorn endast föreslås någon promille av den totala satsningen i Återstartsutredningen, fortsätter Calle Nathanson.

Folkets Hus och Parker anser istället att ett direkt stöd till kulturarrangörerna ger bästa uppväxling av resurserna, och bidrar på ett tydligare sätt till att stärka arrangörsledet, vilket är helt avgörande för framtiden och något alla tjänar på. Arrangörerna är en direkt förutsättning för att konstnärer och kulturskapare ska kunna arbeta och möta sin publik, och därför måste hela kulturens ekosystem ges extra stöd under återstartsprocessen.

Konkreta lösningar behövs

– Våra medlemsföreningar har axlat ett oproportionerligt stort ansvar under hela pandemin och tagit avsevärd skada. Många av de tidigare krisstöden har passat dåligt för deras verksamheter och därför behövs riktade satsningar till dem. Ett utmärkt sätt är att ge rimliga förutsättningar för att bygga upp en lokalt baserad kulturverksamhet igen, säger Calle Nathanson.

Folkets Hus och Parker anser vidare att det är bra att utredningen fångat flera av de utmaningar den ideella sektorn står inför i samband med kulturens återstart, men att avsaknaden av konkreta förslag känns illavarslande.

Läs Folkets Hus och Parkers remissvar i sin helhet på regeringens hemsida.

Artikel från TT i Svenska Dagbladet om kulturorganisationernas reaktion på Från kris till kraft.