Människor sitter samlade framför scenen i Tensta Träff.

En medborgardriven mötesplats, navet i bostadsområdet

Folkets Hus och Parker bjöd in till seminariet på temat ”En medborgardriven mötesplats, navet i bostadsområdet” i Tensta träff. Politiker, tjänstemän, forskare och fastighetsägare från olika delar av landet kom för att delta samt lokala föreningsföreträdare från Järvaområdet.

Seminariet inleddes av Folkets Hus och Parkers processledare Amin Barkhadle och utvecklingschef, Eva Karlsson. Dagens program presenterades och Amin berättade om arbetet med Tensta träffs omvandling till en medborgardriven mötesplats.

Efter presentationen följde det första panelsamtalet med aktörerna som tecknat IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) inför Tensta Träffs omvandling till medborgardriven mötesplats. Deltagare i samtalet var Nina Andersson (vd, Folkets Hus och Parker), Lina Zavalia (regionchef, Rädda Barnen), Johan Einarsson (Hemsö Fastighets AB) och Victoria Callenmark (stadsdelsdirektör, Järva Stadsdel). Paneldeltagarna pratade om förutsättningar för medborgardrivna mötesplatser samt vikten av samarbete och samsyn mellan olika aktörer som fastighetsägare, kommun och civilsamhälle. Men även om att skapa förutsättningar för folk att mötas och samtala med varandra, att en samlingsplats i ett bostadsområde är helt avgörande för att nå dit.

– Det har varit på gång länge, men nu finns engagemanget att göra det, förklarade Victoria Callenmark.

Fyra personer i ett panelsamt i Tensta träff.
Lina Zavalia, Nina Andersson, Johan Einarsson, Victoria Callenmark i samtal modererat av Eva Karlsson. Foto: Ola Hedin

Efter panelsamtalet höll freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson en föreläsning på temat ”Vår tids samhällsomdaning – behovet av och förutsättningarna för medborgardrivna mötesplatser”. Hans Abrahamsson presenterade sin och Stina Hanssons forskning kring medborgardrivna mötesplatser och betonade vikten av att människor i ett bostadsområde blir lyssnade på.

– Allt fler medborgare i Sverige känner att de inte tillhör samhället, de kan inte påverka sin livskvalitet. Vad händer med människor som inte känner delaktighet och kan påverka beslutet i sin vardag?

Abrahamsson menar att det finns forskning som visar att livskvaliteten och livslängden ökar med fyra-fem år om man känner samhörighet och kan påverka sin vardag, när människor känner att de kan göra sin röst hörd.

– Väldigt många myndigheter och förvaltningar saknar förtroende för människorna. Då uppstår en ömsesidig brist på tillit, men det är myndigheterna – den starka parten – som måste sträcka ut handen.

Abrahamsson menar att svensk politik lagt ett ensidigt fokus på kriminal- och migrationspolitik, på bekostnad av välfärd och förebyggande insatser.

– Vissa typer av polisiära åtgärder kan vara positivt, men det är att skjuta sig själv i foten att använda merparten av resurserna till repressivt arbete med fokus på straff och övervakning.

– Vi måste närma oss verkligheten lokalt. När det gäller de komplexa problem vi har i många bostadsområden i Sverige har vi inga beprövade erfarenheter, vi kan inte ens formulera problemen korrekt. Därför måste vi formulera problemen tillsammans med medborgarna i de här områdena. I grund och botten handlar det om människors otillfredsställda behov.

Människor sitter samlade framför scenen och lyssnar på föreläsning av Hans Abrahamsson.
Hans Abrahamsson föreläser om behovet av och förutsättningarna för medborgardrivna mötesplatser. Foto: Ola Hedin

Efter Hans Abrahamsson tankeväckande föreläsning var det fikapaus. Deltagarna bjöds på kaffe/te och matiga sambosas, bajio samt söta bakverken Bur-shil shil från lokala kafét och lunchrestaurangen Hawo-Tako som huserar i Tensta Träff sedan 2022.

Efter pausen fick deltagarna lyssna till det andra panelsamtalet om Mötesplatsens roll som mellanrumsaktör, möjliggörare och tillitsförmedlare med Stina Hansson (freds- och utvecklingsforskare), Fardosa Omar (verksamhetsledare för Rinkeby Folkets Hus), Hedvig Wiezell (verksamhetsledare för Folkets Husby) och Bana Bisrat (projektledare för Tensta träff).

Samtalet inleddes av Stina Hansson som studerat verksamheten i en ny medborgardriven mötesplats i Göteborg, föreningen Navet i Bergsjön. Stina har i sin och Hans Abrahamssons rapport synliggjort tre viktiga roller som en välfungerande medborgardriven mötesplats kan ha i lokalsamhället. Stina definierar dessa roller som möjliggörare, tillitsförmedlare och mellanrumsaktör. Samtalade kopplade an till Abrahamssons föreläsning och lyfte frågan vilken roll medborgardrivna mötesplatser kan spela för att skapa tillit, stärka boendes kollektiva förmåga och för invånare att påverka sitt bostadsområde. Fardosa Omar och Hedvig Wiezell lyfte framgångsfaktorer och farhågor från sina egna verksamheter.

Personer samlade på scenen i ett panelsamtal på Tensta Träff.
Panelsamtal med Bana Bisrat, Hedvig Wiezell, Fardosa Omar och Stina Hansson modererat av Eva Karlsson. Foto: Ola Hedin

Rinkeby Folkets Hus har funnits länge och har genom åren spelat en viktig roll som huset mitt i byn, även om det också varit många svårigheter på vägen med osäkra ekonomiska förutsättningar.

Folkets Husby har under de senaste åren tagit rollen som en aktiv aktör för att stärka den lokala demokratin och bedriver också en omfattande social verksamhet. Folkets Husbys verksamhet bygger på en dialog med lokalbefolkningen, enligt mottot ”Med örat mot marken och blicken framåt.”

– Vi måste våga lyfta folks röster trots att det är obekvämt ibland. Det är så vi bygger tillit. Att förstå vår roll som civilsamhällesaktör, menar Hedvig Wiezell.

Bana Bisrat betonade att Tensta träff precis håller på att starta upp igen och har därmed andra utmaningar.

– Vi är någon helt annanstans än Rinkeby och Husby. Vi håller på att etablera lokalerna och kartlägga behoven. Vi måste respektera husets historia, skynda långsamt och göra det hållbart.

Stina Hansson menade att en förutsättning för att fungera som röstbärare är att hålla fast vid oberoendet och det lokala för att inte uppfattas som en kommunal aktör. Medborgarnas förtroende är avgörande.

Från publiken lyftes även frågan vad som händer med Tensta Träff om ett år, efter renoveringen? Att det är många medborgare som undrar vad som händer i framtiden med huset och platsen.

En fråga som besvarades i det tredje och sista panelsamtalet med rubriken, Vad krävs för att skapa hållbara förutsättningar för långsiktig verksamhet? Med i samtalet var Lisa Kings (lektor, Södertörns högskola), Johan Einarsson (Hemsö Fastighets AB) och Rashid Mohammed (ordförande, Stadsdelsnämnden Järva).

Rashid Mohammed pratade om vikten av civilsamhället för politiken, med orden ”Vår förlängda arm” i Järva. Lisa Kings menade att civilsamhället ska skava lite, vara en nagel i ögat. Hon berättade även om hur verksamheter som var legitima för tio år sedan idag blir ifrågasatta och misstänkliggjorda. Johan Einarsson från Hemsö delade med sig om deras arbete med social hållbarhet, att Hemsö köpte byggnaden för att kunna göra skillnad i Tensta.

– Vi har gjort många trygghetsundersökningar och träffat lokalbefolkningen. Byggnaden har varit stängd, men vi ville öppna upp och lyssna in behovet hos lokalbefolkningen. Huset behöver renoveras men vi valde att öppna redan nu. Efter renoveringen vill vi hitta former för samarbeten med stadsdelsförvaltningen och den kommande lokalförvaltande organisationen.

Efter panelsamtalet följde mingel med fortsatta diskussioner.

Vi vill tacka alla som kom på seminariet, inbjudna paneldeltagare och gästföreläsare samt till Tensta Träff, som stod som värd. En väldigt givande, inspirerande och uppskattad dag!

Många människor samlade i Tensta Träff för att delta i ett seminarum.

Människor minglar och samtalar i Tensta Träff.