IKA_biostolar_1600x800

Ideell kulturallians

Folkets Hus och Parker är en av de 18 rikstäckande kulturorganisationer som tillsammans utgör Ideell kulturallians. Organisationerna kan genom alliansen samordna och driva gemensamma frågor.

Ideell kulturallians verkar också för att synliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar och civilsamhället i stort. Kunskapen om vår sektor behöver öka och Ideell kulturallians bidrar med expertis omkring kulturorganisationernas förutsättningar och gemensamma behov av utvecklingsinsatser.

Ideell kulturallians startade som ett nätverk på initiativ av Riksteatern, Ax – kulturorganisationer i samverkan, MAIS samt Folkets Hus och Parker under hösten 2008. Syftet med att bilda ett nytt samarbetsorgan var att man ville tydliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar. Det saknades politiska strategier för hur den ideella kultursektorn skulle stimuleras, stöttas och utvecklas ur ett regionalt och nationellt perspektiv. När det 2010 kom ett förslag på en ny reform – kultursamverkansmodellen – uppstod ytterligare behov av att samverka. I den nya modellen utpekades civilsamhället att ha en roll, som samrådspart, i framtagandet av regionala kulturplaner. Nätverket utökades med flera organisationer och 2010 bildade man en förening.

Läs mer på Ideellkultur.se