Gestaltningsprojekt i tre folkparker 2022

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Statens konstråd ingick 2020 ett samarbete för att utveckla och producera ett eller flera offentliga konstverk i några av landets folkparker i samarbete med Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar.

Under Covid 19-pandemin och medföljande sociala distansering har intresset för och behovet av våra offentliga parker intensifierats. Frågan om folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som en medborgardriven mötesplats och scen för lokalsamhället har blivit ännu viktigare, samtidigt som aktiviteter i folkparkerna drabbats hårt av pandemins medföljande restriktioner.

Hösten 2020 fick flera folkparker frågan om att medverka. Utav dessa valdes tre folkparker ut; Heby Folkets Park, Björneborgs Folkets Park och Huskvarna Folkets Park. Lokala projektgrupper bildades i varje folkpark och fick en central roll, både i att sätta tematiken för respektive verk och välja konstnärskap att bjuda in. Konstverken är unika och anpassade till respektive plats och förening. Samtliga verk färdigställs och invigs under 2022.


 

Heby Folkets Park – invigning 19 augusti

Gränslandet av Åsa Cederqvist

Med konstnären Åsa Cederqvists verk Gränslandet läggs ett nytt lekfullt lager till 100-årsjubilerande Heby Folkets Parks rika natur- och kulturhistoria. Det offentliga konstverket är resultatet av ett samarbete mellan Statens konstråd och Folkets Hus och Parker.

Foto: Daniel Ekbladh

Var börjar och slutar leken?

Åsa Cederqvists verk Gränslandet är ett fantasilandskap och en lekfull iscensättning i Heby Folkets Park. Verket breder ut sig likt en scenografi i en glänta med tallar precis intill folkparkens entré. Tillsammans med landskapet och växtligheten bildar Gränslandet rum och scener som är till för att användas. Här finns en portal med en tegelgång och nyplanterade växter. Längre in i dungen står en scen och en grupp abstrakta gestalter i rostfritt stål som speglar och återspeglar omgivningen. De konstnärliga tilläggen bygger vidare på platsens berättelser och utgår från platsens historia och från traktens material, inte minst leran och teglet.

Folkparken får nya rum för lek

Folkparkernas historia väver samman nöjen, folkbildning, sommarnätter och arbetarrörelsens politiska samtal. När Åsa Cederqvist blev inbjuden till samarbetet med Folkets Park i Heby valde hon att fortsätta ett tidigare arbete där hon tittat på lekens roll i våra liv och offentliga rum.

Genom verket Gränslandet aktiveras en sovande del av folkparken. Det formar om landskapet och skapar ny rörelse på platsen. Här kommer det vara fritt fram att skapa egna lekar, aktiviteter och upplevelser. Lekfullheten återkommer i materialvalen – i speglingar, klängande växter, men också i de delar där materialen är mer förgängliga och så småningom kommer slitas ner och blir ett med gläntan. En glänta i sig bär på löften om lek, fritid, kanske även magi.
Gränslandets rumsliga dramatiserande börjar med portalen och markerar passagen in i fantasilandskapet. Väljer du den vägen in i parken kan det hända att leken och fantasin följer dig bortom gläntan så att hela Heby Folkets Park färgas till ett landskap med lager av berättelser, upptåg, historier och lek. Portalen blir en alternativ väg att välja in i folkparken, en väg som riktar blicken och tanken mot lagren av berättelser och lekar som fyllt denna park genom 100 år.

Om Åsa Cederqvist

Åsa Cederqvist (f. 1975) är utbildad vid Konstfack i Stockholm och arbetar med performance, koreografi, video, skulptur och installationskonst. Åsa Cederqvist är intresserad av vardagens magi, ritualer och föränderligheter. Dessa teman utforskas i olika material och med en lekfullhet som bjuder in till sinnliga upplevelser. För Heby Folkets Park står platsens historiska lager och naturmiljö i fokus.


 

Björneborg Folkets Park – invigning oktober

Information om det lokala konstverket publiceras i oktober


Huskvarna Folkets Park – invigning hösten 2022

Information om det lokala konstverket publiceras under senhösten