Uthyrningspolicy för folkrörelsen Folkets Hus och Parker

Därför säger vi nej

Folkrörelsen Folkets Hus och Parkers hundratals mötesplatser i hela landet bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli en hävstång eller megafon som hjälper rasistiska/främlingsfientliga, icke-demokratiska och exkluderande rörelser att växa.

Det drar fram en våg av rasistiska och främlingsfientliga och exkluderande yttringar i både Sverige och övriga Europa. Det handlar om allt från religiös extremism till partier med en exkluderande agenda. Frågan om uthyrning av Folkets Hus och Parkers mötesplatser blir allt vanligare i detta sammanhang. Är det rätt eller fel att hyra ut? Vilken grund gäller för bedömning och ställningstagande?

Inte sällan kidnappas vi med hjälp av vår egen historia och egna argument. Har vi inte en skyldighet att hyra ut till exempelvis partier som sitter representerade i demokratiskt valda församlingar? Betyder detta att vi inte respekterar yttrandefriheten?

Svaret på båda dessa frågor är nej. Folkets Hus och Parkers mötesplatser ska främja mångfald, solidaritet och ett inkluderande synsätt. Det faktum att ett politiskt parti genom demokratiska val fått plats i demokratiska församlingar, gör inte automatiskt att deras politik främjar demokrati och rättvisa. En grupp blir inte automatiskt solidarisk för att den har formen av en förening.

Vår grundläggande idé bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Därför säger vi nej till grupper som står för det motsatta. Därför säger vi nej till att ens indirekt utgöra en hävstång som hjälper dessa grupper växa och motarbeta det vi står för.

Folkets Hus och Parkrörelsen växte fram som en nödvändig reaktion på tidsandan vid tiden runt förra sekelskiftet. Jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde var under denna tid som bäst en avlägsen dröm, men där alla konkreta yttringar som facklig anslutning, kvinnlig rösträtt och grundläggande välfärdsfrågor aktivt och brutalt bekämpades från stora delar av det etablerade samhället. Det fanns bara undantagsvis mötesplatser där dessa frågor kunde diskuteras. Motreaktionen vara att det byggdes mötesplatser i hela landet – med frivilligt engagemang och sparslantar från de engagerade själva.

De mötesplatser de förverkligade, var arenor för det goda, solidariska och omfamnande. Så ser det ut än idag. Vi försvarar yttrandefriheten, men också rätten att säga nej när våra kärnvärden riskerar att kränkas.

Vi vill därför uppmana våra medlemsföreningar att ställa sig bakom ett skärpt tonläge i den här frågan.

Aktivt motverka missbruk av mötesplatser

Vår folkrörelse får aldrig medverka till att rasistiska, främlingsfientliga och exkluderande rörelser växer sig starka och skapar tolerans och acceptans för strategier, politik och konkreta handlingar vars syfte är att motverka jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Vi gör det på två sätt – det ena är att klargöra vår position och aktivt delta i debatten runt dessa frågor, det andra är att lägga avtalsmässiga hinder för missbruk av våra mötesplatser.

Vi vill att nedanstående text används i uthyrningsavtal, eller till dessa kopplade allmänna villkor, för att på ett konkret sätt markera vår ståndpunkt.

Detta gör att hyrestagaren aktivt får intyga att denne respekterar och ställer sig bakom vår värdegrund etc. Ett osant intygande från hyrestagaren ger den lokala föreningen möjlighet att häva avtalet i fall där det senare visat sig att hyrestagaren farit med osanning. Uthyraren ges också möjlighet att i förväg pröva frågan genom bedömning av uthyrarens tidigare ställningstaganden och ageranden.

Den här typen av formulering bygger på det ömsesidiga förtroende och ansvar vår folkrörelse respekterar, samt markerar också på ett tydligt sätt vår värdegrund.

Text för införande i avtal/allmänna hyresvillkor:

Genom undertecknandet av detta avtal/kontrakt intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.

Folkets Hus och Parker rekommenderar samtliga medlemsföreningar att anta och tillämpa denna uthyrningspolicy.