Skärmavbild 2018-12-19 kl. 11.49.16

Visionsarbete som gör skillnad i verksamheten

Boo Folkets Hus har med utgångspunkt i Folkets Hus och Parkers visionsprogram tagit fram ett eget lokalt visionsprogram.

– Vi var väldigt upplivade och inspirerade efter extrastämman, och kände tydligt att vi ville ta fram ett eget visionsprogram med utgångspunkt från riksorganisationensDet var viktigt för oss att ta fram ett program som ger en tydlig bild av vad Boo Folkets Hus är, vår värdegrund, vart vi är på väg och hur vi kan bidra till samhällsutvecklingen, säger Johan Rådmark, verksamhetschef i Boo Folkets Hus.

Johan Rådmark, verksamhetschef Boo Folkets Hus. 

I ett gråmulet Göteborg antogs Folkets Hus och Parkers visionsprogram Tillsammans ger vi drömmar kraft vid extrastämman i oktober 2017. Visionsprogrammet gäller perioden 2018-2022.

Boo Folkets Hus inledde processen att ta fram programmet i januari 2018. Det första steget var en workshop med styrelsen där Tillsammans ger vi drömmar kraft gicks igenom i detalj och jämfördes med som fanns och vad som saknades i den egna verksamheten. En plan antogs för att säkerställa att processen präglades av delaktighet och en arbetsgrupp utsågs som tog fram ett förslag till visionsprogram efter workshopen. I mars var förslaget klart och presenterades på ett personalmöte där det bearbetades av alla medarbetare för synpunkter. Därefter fick föreningsmedlemmar ta del av förslaget vid årsmötet i april och också komma med inspel.

– Personalen hade massor med bra idéer. Styrelsen kände, ”wow, varför tänkte inte vi på det?” Och det kom också fram relevanta synpunkter vid årsmötet. Detta visar att ju fler som är delaktiga och engagerade desto bättre blir resultatet. I Boo Folkets Hus vill vi göra så gott vi kan, och vi gör det tillsammans, fortsätter Johan.

– När vi medarbetare tittade på styrelsens förslag till vision var grupperna blandade från olika verksamheter i huset, till exempel fritidsgården och kulturskolan. Det ledde till bra diskussioner där vi fick mer förståelse för varandras verksamheter och utmaningar. För mig är visionsprogrammet grunden i vår verksamhet. Vår ryggrad. Det blir som ett raster där vi kan checka av att det vi gör är rätt. Och visionsprogrammet lyfter också vad vi gör riktigt bra. Det är bra att påminna sig om att vi gör väldigt mycket bra saker, det är lätt att glömma. Och så visar programmet också områden som vi behöver utveckla, säger Ulf Öberg, teamledare Folkans fritidsgård.

Ulf Öberg, teamledare Folkans Fritidsgård.

Processen att ta fram förslaget och anta det pågick från januari till juni. När remissrundorna var klara antog styrelsen det nya visionsprogrammet.

Boo Folkets Hus visionsprogram är indelat i samma fyra områden som riksorganisationens: Idén, Verksamheten, Organisationen och Resurserna. Under varje område listas Boo Folkets Hus styrkor och utvecklingsområden, till exempel under Idén:

Styrkor:

  • Vi är en öppen demokratisk mötesplats för alla och vi strävar efter att stärka integration, delaktighet och inflytande hos alla som besöker oss.
  • Vi är initiativtagare och samordnare av ideellt engagemang. Exempel på detta är Unga leder unga, Growing rights, Ung i Orminge och Orminge karneval.

Utvecklingsområden:

  • Samverka mer med studieförbund, kyrkan, bostadsrättsföreningar med flera, för att tillsammans möta lokala behov och skapa aktiviteter.

– Det är viktigt att visionsprogrammet inte blir en hyllvärmare, utan något som vi arbetar utifrån och använder oss av för att utvecklas och göra rätt saker. Jag märker att sedan vi tog fram programmet har flera nya idéer fötts vad gäller nya verksamheter och samarbeten. Och att alla vi som är engagerade i vårt hus blivit mer stolta över allt vi åstadkommer, säger Johan.

Tips från Johan att tänka på när  man tar fram ett visionsprogram

  • Tänk igenom hur processen ska se ut och gör en tidplan för arbetet. Sista ordet ska alltid ligga hos styrelsen.
  • Säkerställ att så många berörda som möjligt verkligen får komma till tals. (Förtroendevalda, medlemmar, medarbetare och gärna även besökare. Den sistnämnda gruppen hann vi inte riktigt med…)
  • Gör inte en tjock lunta! ”Kill your darlings”! (Älsklingsformuleringar som lätt hänger med år efter år…) Visionsprogrammet ska vara lättillgängligt och konkret! Därför är det en bra poäng att följa Folkets Hus och Parkers struktur för programmet.
  • Lägg lite krut på snygg formgivning och bra tryck! Då blir visionsprogrammet mer än ett internt dokument, och kan spridas till många, t.ex. medlemmar, besökare och deltagare.

Boo Folkets Hus visionsprogram.

Länk Boo Folkets Hus hemsida. 

Folkets Hus och Parker visionsprogram.