I medlemskapet ingår

Den största och viktigaste fördelen med att vara medlem i Folkets Hus och Parker är den unika möjligheten att träffa kollegor och utbyta idéer. Hos oss hittar du regionala sammanslutningar och olika nätverk mellan medlemmar utifrån engagemang och intresse.

Förmånliga avtal

Folkets Hus och Parker sluter förmånliga avtal för sina med­lemmar. Tack vare avtalen kan medlemmarna sänka kostnaderna för till exempel försäkringar och profilprodukter.

Arbetsgivarservice

Medlemsföreningar har tillgång till stöd och förhandlingshjälp i arbetsgivarfrågor. Alla medlemmar i Folkets Hus och Parker omfattas av kollektivavtal. En del av arbetet sker genom utbildningsinsatser, till exempel utbildning i MBL, LAS och andra viktiga lagar i arbetsgivarrollen. Folkets Hus och Parker samverkar med arbetsgivarorganisationen Fremia, och därför kan medlemmar även få ta del av Fremia:s utbud.

Ekonomisk rådgivning

Som medlem i Folkets Hus och Parker har föreningen rätt till kostnadsfri ekonomisk rådgivning och kon­sultation samt möjlighet att delta på skräddarsydda ekonomiutbildningar.

Biografutveckling

I nära dialog med medlemmarna förser Folkets Hus och Parker biograferna med filmrepertoar. Medlem­skapet ger även rätt till tips, råd och konsultation samt tillträde till exklusiva seminarier och filmutbildningar. Folkets Hus och Parker arbetar också för att utveckla kvalitetsfilmvisning, bland annat genom Bio Kontrast och Skol­bio. Varje år i augusti arrangeras Folkets Hus och Parkers Filmdagar.

Live på bio – digitala upplevelsehus

Folkets Hus och Parker förhandlar med de största världsscenerna, internationella distributörer och svenska scenarrangörer för att kunna erbjuda medlemmarna förmånliga avtal för direktsänd opera, teater, balett, konserter, revyer, musikaler, konst och sport på bio.

Konst

Medlemmar i Folkets Hus och Parker får rådgivning, utbildning och ekonomiskt stöd för utsmyckning och konstnärlig gestaltning. Dessutom finns möjlighet att kostnadsfritt få konst deponerad från Folkets Hus och Parkers stora konstsamling. Föreningen har också möjlighet att ta del av de turnerande vandringsutställningar som årligen genomförs. Nya utställningar presenteras årligen på Folkets Hus och Parkers Kulturdagar.

Scenprogram

Folkets Hus och Parker erbjuder alla medlemmar ett kvali­ta­tivt och brett utbud av barn- och familjeföreställningar, pop/rock-akter och andra musikprogram till förmånliga priser. Subventionerna ger fler föreningar möjlighet att bredda sitt lokala utbud. Årligen arrangerar Folkets Hus och Parker Kulturdagar där nytt utbud presenteras.

Arrangörsutveckling

Att utveckla sitt arrangörskap är en själv­klar­het för medlemskåren. I gemen­samma­ forum och på olika träffar möjliggörs sam­­arbete och erfarenhetsutbyte – en möj­lig­het att hjälpa varandra att utvecklas ytter­ligare.

Konferensutveckling

Inom Folkets Hus och Parker finns ett samarbete mellan ett flertal anläggningar med hög service- och kvalitetsnivå. I fokus står kompetens- och produktutveckling inom restauration och konferens. Folkets Hus och Parker erbjuder också stöd och råd­givning i frågor gällande mötes- och konferensutveckling.

Nationella samlingar

Kulturdagar, Filmdagar och Medlems­möte
Som medlem i Folkets Hus och Parker blir föreningen inbjuden till inspirerande och utvecklande möten. Dessa natio­nella möten är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och på så sätt bygga för fram­tiden. I mindre skala bjuds även till andra cen­t­rala träffar och arrangemang. Vart tredje år genomförs riksorganisationens före­nings­stämma.

Fastighetsfrågor

Folkets Hus och Parker erbjuder stöd och rådgivning gällande nya lagar och regler i frågor som rör fastighet och förvaltning. Som medlem får föreningen också hjälp med bidragsansökningar vid exempelvis om- och tillbyggnader. Folkets Hus och Parker ger också stöd vid olika avtalsskrivningar och förhandlingar i fastighetsfrågor.

Regional struktur

Folkets Hus och Parker är indelad i sju regioner. Var och en av dem en aktiv aktör gentemot regionen, föreningsliv, organisationer och andra regionala nätverk.
Regionalt placerade strateger har fokus på verk­sam­hets­utveckling och sam­lings­lokals­frågor. Den regionala strategen är en länk mellan medlemmarna och riksorganisationen. Varje år fördelas också regionala kulturmedel från Folkets Hus och Parker till respektive region och dess medlemmar.

Opinionsbildning

Folkets Hus och Parker arbetar strategiskt med opinions­bild­ning. Regelbundet genomförs upp­vakt­ningar och påtryckningar gentemot exem­pelvis kulturministern, Kulturrådet, Film­institutet, riksdagens kulturutskott, Bo­verket samt Sveriges kommuner och regioner. I samarbete med andra sam­lings­lokalsorganisationer, kommuner och myndigheter arbetar Folkets Hus och Parker aktivt för att syn­lig­göra samlingslokalens betydelse för samhällsutvecklingen. Bland annat genom att bedriva opinion för kultur i hela landet och fler mötesplatser i miljonprogramsområden.

Kommunikation

Som medlem i Folkets Hus och Parker får alla i föreningen tillträde till medlemsdelen på www.folketshusochparker.se genom en egen medlemsinloggning. Där finns tillgång till viktig information och verktyg för utveckling, däribland hög­upplösta affischer, bilder, annonser och annat marknadsföringsmaterial. Dessutom finns möjligheten till råd och konsultation i kontakten press och media. Regelbundna nyhetsbrev håller medlemmarna uppdaterade i aktuella frågor.

Samarbete och samverkan

Folkets Hus och Parker arbetar dagligen med att skapa sam­arbete och samverkan med  andra cent­rala och regionala organisationer. Syftet är att bygga nätverk och stärka med­lemmarnas lokala verksamhet.

Tillsammans syns vi bättre

Folkets Hus och Parker har ett profilprogram som medlemmar kan använda i sin kommunikation, där ingår en egen logotyp och material som tas fram kostnadsfritt. Genom att synas tillsammans skapar vi en tydlig bild av vad våra mötesplatser står för. Verksamheten i kombination med en väl använd grafisk profil, bidrar till ett starkt varumärke, ett gemensamt kvalitetsbegrepp!

Bli medlem i Folkets Hus och Parker – ansök om medlemskap