Långsiktiga satsningar på kulturen avgörande vid återstart

Folkets Hus och Parker instämmer i de förslag på långsiktiga ekonomiska förstärkningar för kulturens återstart som på morgonen presenterades av regeringens särskilda utredare Linda Zachrison. Däremot anser man att pengarna som avsätts till kulturcheckar, skulle göra större nytta i att direkt stärka landets arrangörer.

I utredningen ”Från kris till kraft. Återstart för kulturen” som presenterades nu på morgonen, slår regeringens särskilda utredare Linda Zachrison fast att det kommer att krävas mångåriga förstärkningar för kulturlivet för att kunna klara av återstarten efter pandemin. Folkets Hus och Parker delar den synen.

– Återstartsutredningens förslag om att stärka kultursektorn med 3,9 mdkr under de kommande tre åren är mer än välkommet. Kulturområdet var redan innan pandemin kraftigt underfinansierat. Det som krävs nu är att regeringen framöver ställer sig bakom förslagen och säkrar kulturens finansiering även 2023 och 2024, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar genom hela pandemin och drabbats hårt av nedstängningen av kulturverksamheterna.

– Våra föreningar är en omistlig del av Sveriges kulturella infrastruktur, men har tvingats bygga merparten av sin verksamhet på ideellt engagemang. De har inte kunnat samlat i ladorna, utan måste i många fall starta om med just engagemanget som enda resurs. En långsiktig förstärkning av stödet är därför av helt avgörande betydelse, förklarar Nathanson.

Utredningens synliggörande av arrangörsledets betydelse för ett hållbart kulturliv spelar stor roll, menar Calle Nathanson. Däremot är Folkets Hus och Parker kritiska till förslaget om kulturcheckar och menar att risken är överhängande att en betydande del av pengarna försvinner till administration och riskerar att inte komma den lokala kulturen till godo.

– Våra Folkets Hus och folkparker utgör ett fantastiskt nätverk av scener och mötesplatser där kulturen hålls levande varje dag i veckan i hela landet. Det är därför positivt att utredningen understryker vikten av att det finns starka arrangörer. Men vi anser däremot att de 585 miljoner kronor som föreslås avsättas till kulturcheckar gör mycket större nytta om de används för att direkt stärka landets arrangörer, säger Calle Nathanson.