Sabaton – The Tour To End All Tours, Scala Bio 2024-10-11