Sabaton – The Tour To End All Tours, Aveny 2024-10-11