Sabaton – The Tour To End All Tours, Filmstaden Örebro 2024-10-11