Sabaton – The Tour To End All Tours, Filmstaden Storgatan 2024-10-11