Sabaton – The Tour To End All Tours, Metropolbiografen 2024-10-11