Sabaton – The Tour To End All Tours, Cnema 2024-10-12