Sabaton – The Tour To End All Tours, Nordisk Film Uppsala 2024-10-11