Sabaton – The Tour To End All Tours, Ljusdals Bio 2024-10-11