Sabaton – The Tour To End All Tours, Centrumbiografen Karlshamn 2024-10-11