Sabaton – The Tour To End All Tours, Biograf Spegeln 2024-10-11