Sabaton – The Tour To End All Tours, Nordisk Film Mobilia 2024-10-11