Pompeji – syndens stad, Royal Eskilstuna 2021-11-23