Pompeji – syndens stad, Metropolbiografen 2021-12-08