Karmelitsystrarna, Nynäshamns Folkets Hus 2019-05-11