Reality Check, Hallstaviks Folkets Hus 2020-08-31 – 2020-09-20