Möt oss på Folk och Kultur 2023

Folk och Kultur är en viktig arena för samtal, möten och kunskapsutveckling och tar i år utgångspunkt i kulturens och konstens betydelse för demokrati- och samhällsutvecklingen. Folkets Hus och Parker är med som arrangör och medverkande i fem seminarier och du kan träffa oss i vår monter.

Folkets Hus och Parker – kultur och möten i hela landet

Plats: Utställartorget, Stiga Sports Arena
Ställer ut: onsdag, torsdag och fredag

Med konstutställningar, teater och musik, dans, föreläsningar och biografer med både film och livesänd kultur från de stora institutionerna runt om i världen är Folkets Hus och Parkers drygt 500 medlemsföreningar de sanna kulturbärarna där både bredd och kvalitet är viktiga delar när kulturen sprids i hela landet. Ett litet smakprov från detta digra smörgåsbord kan man få ta del av i vår monter där vi också svarar på frågor och berättar mer om oss.

När operan kom till byn

TORSDAG 9 FEBRUARI 11.30-12.15
PLATS: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
Arrangör: Folkets Hus och Parker

Den digitala utvecklingen av strömmad kultur tog ett stort språng under pandemin. De flesta stora kulturinstitutioner har tillgängliggjort ett stort programutbud på nätet, i flera fall utan kostnad för konsumenten. Hur kommer detta att se ut i framtiden?

I mer än 15 år har Folkets Hus och Parker förmedlat livesänd opera från Metropolitan i New York. Som mest har 124 biografer runt om i landet varit med och sänt samtidigt för en publik om 15 000 personer. Det är helt unikt även i ett internationellt perspektiv. Hur säkerställer vi att den digitalt förmedlade kulturen även fortsättningsvis når ut i hela landet? Vilket ansvar har det offentliga och vilka medel kommer att finnas?

Ett spännande samtal med företrädare för både politiker och tjänstemän.

Medverkande: Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Kajsa Ravin, generaldirektör på Statens Kulturråd, Amanda Lind (mp), ordförande i Kulturutskottet, Kristina Axén Olin (m), ledamot i Kulturutskottet och Mikael Sandberg, kulturchef Folkets Hus och Parker.

EasyArr – framtidens finansieringsverktyg som gör det lätt att göra rätt!

Torsdag 9 februari 13.00-14.00
PLATS:
Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell
Arrangör: EasyArr och Folkets Hus och Parker

Att hitta nya sätt att förfinansiera gräsrotskulturen är kanske den enskilt viktigaste frågan för att få unga och nya artister och andra kulturutövare att vilja, kunna och våga starta sin karriär. Många är de som vittnat om att de avstår att ens försöka för att det är för krångligt. Byråkratin och tiden att lära sig grunderna i arrangörsskapet är för omfattande.
EasyArr förändrar detta. Från första stund har devisen varit att ”Vi ska göra det lätt att göra rätt”.

Nu presenteras kulturens AirBnB. EasyArr är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för nästan vem som helst att arrangera sina egna evenemang – helt utan ekonomisk risk, även om man inte har egen förmögenhet eller garanterade offentliga bidrag. Dessutom med nästan ingen administration.

Tydliga och enkla steg guidar användarna från förberedelser till slutrapporter med trygga avtal, säkra betalvägar och med automatiska rapporter till STIM och många andra. EasyArr är utvecklat bland annat tillsammans med Folkets Hus och Parker, med stöd av Kulturrådet, Vinnova, Tillväxtverket mfl.

Medverkande: Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Björn Masuhr, grundare EasyArr och Staffan Forsell, styrelseordförande EasyArr.

 

Under programpunkten ”Kulturpolitiken i granskningens nålsöga” – ett sammanhållet scenprogram i tre timmar med start klockan 14.30 – medverkar Folkets Hus och Parker i två seminarier

Att bygga kulturliv i en samverkansmodell

Torsdag 9 februari 15.55-16.40
Plats:
Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell
Arrangör:
Koalitionen för kulturdebatt och Arenagruppen

Samtalet tar avstamp i den pågående utredningen om kultursamverkansmodellen och sätter ljuset på hur kultur skapas i regionerna och lokalsamhällena. Hur ser det ut för det fria kulturlivet i olika delar av landet när det gäller konstnärers och kulturarrangörers villkor och dialoger med regionala kulturförvaltningar och regionalpolitiken?

Panelen diskuterar demokratiska processer för det fria kulturlivet inom kultursamverkansmodellen. Hur ser samverkan ut i praktiken mellan förvaltningar, kulturinstitutioner och andra kulturaktörer? Lever regionerna upp till det dialogarbete med civilsamhället och det professionella kulturlivet som modellens riktlinjer kräver.

Samtalsledarna Karin Inde och Calle Nathanson inleder med bakgrundsfakta och kort samtal om läget.

Medverkande: Sara Edström, konstnär och ordförande i Konstnärernas Riksorganisation, Conny Brännberg (kd), vice ordförande SKRs beredning för kultur och fritid samt fd ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Vanessa Labañino, House of Possibilitas i Hisings Backa och tidigare ordförande för MAIS samt Musikcentrum Riks, Mursal Isa (mp), konsult, föreläsare och fd ordförande i Kultur-och Bildningsnämnden Region Dalarna, Maria Tsakiris, stf kulturdirektör Region Skåne. Samtalsledare: Karin Inde, ordförande KLYS och Calle Nathanson, ordförande Ideell Kulturallians.

Kulturens kraft – demokratins överlevnad

Torsdag 9 februari 16.50-17.30
Plats:
Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell
Arrangör: Koalitionen för kulturdebatt och Arenagruppen

Vi måste ständigt värna och utveckla demokratin. I en situation med ökad oro, krig i Ukraina, efterdyningarna av pandemin och stora kostnadsökningar skapas nya svårigheter och spänningar. Folkets Hus och Parker har tagit initiativ till projektet ”Demokratisk beredskap”. I projektet publicerades 2022 en undersökning i samarbete med Novus som visar att demokratin befinner sig i ett sårbart läge. Kultur är en arena för samtal och fördjupning – en plats där olika synsätt och hållningar kan diskuteras och prövas, där det är möjligt att föreställa sig ett bättre samhälle och åstadkomma förändring.

Det här samtalet tar upp frågor om den roll som kulturskapare, verksamma inom ideell kultursektor och media, spelar för demokratin och samhällets utveckling. Vad kan vi göra här och nu och vilka är våra nästa steg för att stärka demokratin?

Medverkande: Ola Larsmo, författare, Susanna Dahlberg, vd Riksteatern, Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker och ordförande Ideell kulturallians, Karin Olsson, biträdande chefredaktör Expressen. Samtalsledare: Kerstin Brunnberg, journalist.

Samtliga seminarier under programpunkten ”Kulturpolitiken i granskningens nålsöga” hittar du här

 

I kulturens kulisser – vilken roll spelar studieförbunden för ett demokratiskt och inkluderande kulturliv i Sverige?

Fredag 10 februari 10.00-10.45
Plats: C-hallen, Munktellmuseet
Arrangör: Studiefrämjandet

Sveriges tio studieförbund finns i hela landet och är mötesplatser för skapande, bildning och kultur. Studiecirklar, konserter och föreläsningar – hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet. Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare.

I detta seminarium ställer vi frågan vilken roll studieförbunden spelar för ett demokratiskt kulturliv och för deltagarkulturens återväxt i Sverige samt på vilket sätt studieförbunden i samverkan med det fria kulturlivet bidrar till att uppfylla statens demokratisyfte med stödet till folkbildningen.

Det vill säga: Hur bidrar kulturverksamheten i studieförbunden till att stärka och utveckla demokratin? Vi kommer också att diskutera på vilket sätt polarisering, hat och extremism motarbetas genom verksamheterna idag och hur det arbetet kan utvecklas.

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” Ur regeringens proposition 2013/14:172, Allas kunskap – allas bildning.

Medverkande: Andrea Rodriguez, förbundschef Studiefrämjandet, Adam Taal (f.d. Tensta), artist och verksamhetsutvecklare, Linda Eskilsson (MP), kommunalråd Uppsala kommun, Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker samt ordförande i Ideell Kulturallians, Magnus Ranstorp, statsvetare och samhällsdebattör. Moderator: Malin Marcko, journalist.

 

Folk och Kultur pågår i fyra dagar, 8-11 februari.
Här hittar du hela programmet

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. I en plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Läs mer på folkochkultur.se