Sabaton – The Tour To End All Tours, Biostaden 2024-10-11