Sabaton – The Tour To End All Tours, Biostaden Saga 2024-10-11