Sabaton – The Tour To End All Tours, Klarabiografen 2024-10-26