Sabaton – The Tour To End All Tours, Filmstaden Umeå 2024-10-11