Sabaton – The Tour To End All Tours, Filmstaden Lund 2024-10-11