Sabaton – The Tour To End All Tours, Filmstaden Luleå 2024-10-11