Sabaton – The Tour To End All Tours, Rigoletto 2024-10-11