Sabaton – The Tour To End All Tours, Hallstaviks Folkets Hus 2024-10-26