Sabaton – The Tour To End All Tours, Bio Rio 2024-10-11