Sabaton – The Tour To End All Tours, Bio Hagfors 2024-10-11