Sabaton – The Tour To End All Tours, Hullsta Gård 2024-10-18