Sabaton – The Tour To End All Tours, Rio Bio 2024-10-11