Sabaton – The Tour To End All Tours, Vansbro Teater 2024-10-11