Sabaton – The Tour To End All Tours, Bio Roy 2024-10-11