Karmelitsystrarna, Boxholms Folkets Hus 2019-05-11