Monty Pythons Life of Brian, Royal Eskilstuna 2019-04-18