om FOLKETS HUS OCH PARKER

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker består av drygt 500 demokratiska mötesplatser i hela Sverige.

I riksorganisationen samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer som tillsammans lockar miljontals besökare varje år. Riksorganisationen är partipolitiskt och religiöst obunden, samt har en värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Föreningsstämman som hålls vart tredje år är riksorganisationens högsta beslutande organ, där medlemsföreningarna samlas och via sina utsedda ombud fattar strategiska beslut för den kommande stämmoperioden, samt väljer riksorganisationens styrelse. Även styrelsens ordförande utses av föreningsstämman, medan vice ordförande utses inom styrelsen.

Styrelsen är riksorganisationens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsens uppgift är att förvalta och utveckla riksorganisationen enligt stämmans planer och intentioner. Inom styrelsen utses ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden för beslut inför styrelsemötena.

Styrelsen tillsätter en vd, som ansvarar för det operativa arbetet genom riksorganisationens kansli och dess personal.

Riksorganisationen är indelad i sju regioner, där medlemsföreningarna automatiskt ingår baserat på sin geografiska tillhörighet. Regionerna är underställda riksorganisationen, men förvaltas av regionala styrelser som vid årliga möten utses av de medlemsföreningar som tillhör regionen. Regionstyrelserna spelar har en viktig uppgift inom bland annat regional utveckling, nätverk och medlemsnytta.

Folkets Hus och Parker äger även dotterbolag aktiva inom nöjes- och mötesverksamhet, biografutveckling och förvaltning samt fastighetsförvaltning – med strategiskt syfte att skapa bättre förutsättningar och ökad nytta för organisationens medlemsföreningar.

Folkets Hus och Parkers styrelseordförande är Gunilla Carlsson och vd är Calle Nathanson. Styrelsens säte och riksorganisationens kansli finns i Stockholm.


Lediga jobb

Jobba på Folkets hus och Parker! Här finns information om alla aktuella lediga tjänster du kan söka hos oss.

Just nu finns det en ledig tjänst:

Folkets Hus och Parker söker Ekonomichef